Reset MySQL root password

21/12/2018

Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để thay đổi mật khẩu MySQL root (Reset MySQL root password) này.

Stop MySQL service

Ubuntu và Debian dùng lệnh này:

sudo /etc/init.d/mysql stop

CentOS, Fedora và RHEL dùng lệnh này:

sudo /etc/init.d/mysqld stop

Start MySQL không cần password

Chú ý có ký tự & ở cuối câu lệnh:

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

Kết nối tới MySQL

mysql -u root mysql

Cập nhật mật khẩu Reset MySQL root password mới

Thay your_new_password bằng mật khẩu của bạn:

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('your_new_password') WHERE User='root'; FLUSH PRIVILEGES; exit;

Stop và Start lại MySQL service

Ubuntu và Debian:

sudo /etc/init.d/mysql stop
sudo /etc/init.d/mysql start

CentOS, Fedora và RHEL:

sudo /etc/init.d/mysqld stop
sudo /etc/init.d/mysqld start

Log in vào MySQL

Thử lại mật khẩu mới bằng cách login lại vào MySQL Server

mysql -u root -p

Chúc bạn thành công